Aanmelden

Privacyverklaring

Zanggroep Toesjee verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens in geautomatiseerde gegevensbestanden. Op deze pagina leggen we uit wanneer dat het geval is, welke gegeven met welk doel worden bewaard en hoe lang. Ook bieden we de mogelijkheid om inzage te krijgen in de eigen persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Hierbij geven we ook de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 27 april 2018 om 19:02 uur CEST.

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief

Zanggroep Toesjee stuurt nieuwsbrieven via e-mail aan e-mailadressen op een lijst. Deze paragraaf is enkel op u van toepassing wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of op het punt staat dit te doen.

Wanneer worden persoonsgegevens vastgelegd?

We leggen alleen persoonsgegevens vast op basis van zelfstandige inschrijving door een eindgebruiker van de website. Dit wil zeggen dat u zelf actie moet ondernemen om uw persoonsgegevens aan Zanggroep Toesjee te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Naam
We vragen om een naam op te geven om u persoonlijk aan te kunnen spreken in verstuurde berichten. U bent vrij om hier een fictieve naam op te geven indien u uw echte naam niet wenst vrij te geven.
E-mailadres
Naar dit adres worden de nieuwsbrieven verstuurd. Bij eerste aanmelding wordt dit adres ook gebruikt om te vragen het opgegeven e-mailadres te bevestigen. Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres wanneer op uw verzoek het inschrijven voor de nieuwsbrief op het betreffende adres geblokkeerd moet worden.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

Opgegeven persoonsgegevens waarbij het opgegeven e-mailadres niet binnen 24 uur wordt bevestigd, worden binnen 24 uur na aflopen van deze termijn automatisch verwijderd uit het gegevensbestand.

Bij bevestiging van het opgegeven e-mailadres blijven de opgegevens persoonsgegevens bewaard totdat u zelf actie onderneemt om deze te verwijderen.

We bieden ook de mogelijkheid om inschrijven voor de nieuwsbrief te blokkeren voor uw e-mailadres. In dat geval blijft het opgegeven e-mailadres bewaard totdat u zelf actie onderneemt om dit te verwijderen, omdat we dit e-mailadres nodig hebben om een effectieve blokkade te kunnen uitvoeren.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?

Iedere verzonden nieuwsbrief bevat een link om de nieuwsbrief op te zeggen. Ook kan de functionaliteit onderaan deze pagina hiervoor gebruikt worden. Bij het opzeggen van de nieuwsbrief worden direct alle persoonsgegevens die in relatie tot inschrijving voor de nieuwsbrief zijn opgeslagen verwijderd. Een uitzondering hierop is wanneer u toekomstige hernieuwde inschrijving voor de nieuwsbrief wenst te blokkeren. In dat geval bewaren we uw e-mailadres om de blokkade te kunnen uitvoeren. Indien u voor een dergelijke blokkade kiest, kunt u in de toekomst uw e-mailadres alsnog laten verwijderen via de functionaliteit onderaan deze pagina. De blokkade wordt hiermee effectief dan ook opgeheven.

Wat moet ik doen als iemand mijn persoonsgegevens misbruikt?

Wanneer iemand onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van uw e-mailadres om in te schrijven voor de nieuwsbrief, dan zal dit binnen 48 uur automatisch worden verwijderd wanneer u geen verdere actie onderneemt. U kunt uw e-mailadres ook direct verwijderen door gebruik te maken van de link in het ontvangen e-mailbericht of via de functionaliteit onderaan deze pagina.

Reserveren

Zanggroep Toesjee verwerkt persoonsgegevens wanneer u via de website reserveert voor een evenement. Deze paragraaf is enkel op u van toepassing wanneer u een reservering hebt geplaatst of op het punt staat dit te doen.

Wanneer worden persoonsgegevens vastgelegd?

We leggen alleen persoonsgegevens vast op basis van zelfstandige inschrijving door een eindgebruiker van de website. Dit wil zeggen dat u zelf actie moet ondernemen om uw persoonsgegevens aan Zanggroep Toesjee te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Naam
We vragen om een naam op te geven om u persoonlijk aan te kunnen spreken in verstuurde berichten. Daarnaast gebruiken we uw naam om een op naam gesteld reserveringsbewijs te kunnen afgeven.
E-mailadres
Het reserveringsbewijs wordt naar dit adres gestuurd. Tevens kunnen we u een of meerdere berichten sturen die verband houden met de reservering, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen of calamiteiten.
Adresgegevens
Straat, huisnummer, postcode en woonplaats. We vragen deze gegevens op te geven zodat we redelijkerwijs zeker kunnen zijn dat een reservering legitiem is en niet met een lege zaal komen te zitten. We sturen u geen post. Daarnaast gebruiken we uw adresgegevens voor statistische doeleinden, om inzicht te krijgen in de herkomst van ons publiek. Hierbij leiden we uw adres af naar WGS-84 coördinaten met twee decimalen. Dit komt in Nederland neer op een (on)nauwkeurigheid van ongeveer een halve vierkante kilometer. De coördinaten geven dus niet uw exacte locatie aan, maar enkel uw buurt of wijk. Ter illustratie: om een adres betrekkelijk nauwkeurig vast te leggen zijn vier decimalen noodzakelijk.
Telefoonnummer
We vragen om uw telefoonnummer om u te kunnen bereiken in geval van calamiteiten. Bijvoorbeeld wanneer een optreden op het laatste moment geen doorgang kan vinden.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

Opgegeven persoonsgegevens, met uitzondering van uw woonplaats en de hierboven beschreven WGS-84 coördinaten, blijven twee weken na afloop van het evenement bewaard. Binnen 24 uur na aflopen van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd. We bewaren uw woonplaats en de WGS-84 coördinaten samen met het aantal gereserveerde plaatsen en de datum en tijdstip van reserveren voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om ons inzicht te geven in de herkomst van ons publiek. We mogen deze gegevens bewaren, omdat dit geen persoonsgegevens meer zijn wanneer de overige persoonsgegevens zijn verwijderd. Immers, enkel aan de hand van een woonplaats en onnauwkeurige coördinaten kunnen we een reservering niet meer herleiden naar u als persoon.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?

Wanneer u uw reservering heeft bevestigd, kunt u uw persoonsgegevens niet (laten) verwijderen zolang een evenement nog niet heeft plaatsgevonden. We hebben deze nodig voor een correcte uitvoering van de toegangscontrole. Er is immers een reserveringsbewijs afgegeven waarop uw persoonsgegevens staan vermeld dat mogelijkerwijs bij de kassa getoond kan gaan worden. Vanaf 24 uur na afloop van het evenement kunt u uw persoonsgegevens via de functionaliteit onderaan deze website laten verwijderen.

Wanneer u uw reservering niet heeft bevestigd, kunt u uw persoonsgegevens via de functionaliteit onderaan deze website laten verwijderen.

Wat moet ik doen als iemand mijn persoonsgegevens misbruikt?

Wanneer iemand onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van uw e-mailadres en in combinatie hierbij eventueel andere persoonsgegevens, zullen deze binnen 48 uur na afloop van het evenement automatisch worden verwijderd wanneer u geen verdere actie onderneemt. In dit geval worden ook woonplaats en WGS-84 coördinaten verwijderd. U kunt uw e-mailadres en hierbij opgegeven andere persoonsgegevens ook direct verwijderen via de functionaliteit onderaan deze pagina.

Wanneer u vermoed dat uw naam, adresgegevens en/of telefoonnummer zijn misbruikt (maar daarbij niet uw e-mailadres), dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om dit te laten controleren en indien gewenst verzoeken om deze gegevens te verwijderen. Zie hiervoor de contactgegevens of het contactformulier elders op deze website. Afhankelijk van de aard van uw vezoek kunnen wij vragen om aan te tonen dat u bent wie u zegt te zijn.

IP-adressen

We bewaren geen IP-adressen van bezoekers aan deze website. Daarnaast anonimiseert onze webhostingprovider de logfiles, zodat hier geen herleidbare IP-adressen in aanwezig zijn.

Backups

Persoonsgegevens blijven mogelijk tot 5 weken langer dan eerder benoemd bewaard in geautomatiseerde backups van de database. Deze backups worden enkel gebruikt wanneer de oplossing van technische problemen hierom vraagt. In andere gevallen worden deze backups niet ingezien. Wanneer het noodzakelijk is om een backup terug te plaatsen worden persoonsgegeven die omwille van de bewaartermijn niet meer aanwezig mogen zijn direct na het terugplaatsen van de backup verwijderd. Wanneer u uw persoonsgegevevens op eigen initiatief laat verwijderen in het moment tussen het maken en terugplaatsen van de backup, dan wordt deze verwijdering ongedaan gemaak. Helaas is het technisch niet mogelijk dit uit te sluiten. Indien u er voor kiest om uw persoonsgegevens op eigen initiatief te verwijderen raden wij u dan ook aan om 5 weken na het verwijderen via deze pagina te controleren of de gegevens inderdaad verwijderd zijn. Pas dan kunnen wij u garanderen dat uw gegevens definitief en onomkeerbaar zijn verwijderd.

Opslaglocatie

Uw persoonsgegevens worden voor de termijn dat deze bewaard blijven opgeslagen op servers in Duitsland.

Verstrekking van gegevens aan derden

We verstrekken persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij ons hiertoe een wettelijke verplichting wordt opgelegd.

Inzage in en wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

U kunt inzage krijgen in de door ons opgeslagen persoonsgegevens, door hieronder uw e-mailadres in te geven. Op basis van uw e-mailadres worden dan alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn en aan dit e-mailadres gekoppeld zijn verzameld en per e-mail aan dit adres toegezonden. In deze e-mail treft u ook instructies aan hoe u uw persoonsgegevens kunt wijzigen of verwijderen. Wanneer het opgegeven e-mailadres bij ons niet bekend is wordt er geen e-mail verzonden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Zanggroep Toesjee behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wanneer dit inhoudelijke wijzigingen zijn die voor u van belang kunnen zijn wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld via het bij ons bekende e-mailadres. Wanneer het enkel tekstuele wijzigingen betreft die geen verandering aanbrengen in de inhoudelijke strekking van deze privacyverklaring wordt u hiervan niet in kennis gesteld.

Klachten

Wanneer u van mening bent dat Zanggroep Toesjee niet handelt naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan horen wij dit graag zodat we dit kunnen corrigeren. Neemt u hiervoor contact op middels het contactformulier elders op deze website. Daarnaast zijn we verplicht om u te wijzen op uw recht om in het uiterste geval een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Zanggroep Toesjee

p/a Schoolstraat 18
6085 BL  Horn